Privacy Policy

תקנון שימוש באתר

, ברוכים הבאים לאתר ! ( www.normande.co.il תודה שבחרתם להשתמש באתר (להלן: "האתר").

  1. כללי

1.1 .  האתר מופעל ע"י חברת קלינטון סחר בינלאומי 2000 בע"מ , ח.פ 512919754 ו/או מי מטעמה (להלן: "בעלת האתר. ("

1.2 .  האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חומרים עיוניים שונים הנגישים לצפייה מקוונת, כפי שמתעדכן מעת לעת באתר .

1.3 .  מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר שהינו אדם בגיר, שמלאו לו 18 שנים והינו אדם פרטי, כשיר משפטית כדין, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב

טכנולוגי הגולש באתר מטעמו (להלן: "המשתמש"). התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.4 .  השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.5 .  שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה .

1.6 .  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס

המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

1.7 .  בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר .

1.8 . בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים

המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.9 .  מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר

או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים .

1.10 .  בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לרבות על מנת

לבצע פעולות תחזוקה .

1.11 . בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום

ממשתמש פלוני את הגישה לאתר והכל בהתאם להוראות הדין .

1.12 .  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות

תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.13 .  בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה,

בתוכנה או בקווי התקשורת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך .

1.14 .  כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלב ד ואין לייחס להן משמעות

פרשנית.

1.15 . התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה .

1.16 .  תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש כל שימוש ו/או גלישה באתר מהווים אישור כי המשתמש קרא את הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר כפי שעודכנו מעת לעת והוא מסכים להם ללא כל סייג. הואיל ותנאי השימוש והוראות התקנון עשויים להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, עליכם לקרוא בעיון את הוראות התקנון ותנאיו בכל גלישה ו/או שימוש באתר.

נוסף .

  1. התחייבות המשתמש

2.1 .  בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש

באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2 .  בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים :

2.2.1 . הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד

מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד

מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.

2.2.2 . הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.3 .  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה

באתר זה.

2.2.4 .  הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר,

ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר .

2.2.5 .  שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

אינך רשאי לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או עסקי.

חל איסור להעתיק ו/או לשעתק ו /או לעבד ו/או להציג ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או לאחסן תוכן כלשהו מהתכנים המוצגים באתר בכל דרך וסוג שהוא. חל איסור להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה ו/או סמויה או להציג תוכן כלשהו המוצג באתר ו/או השייך לבעלת האתר ואין לעשות בתוכן זה כל שימוש.

 

אסור לפגוע בכל צד ג' כלשהו , בשמו ו/או רכושו ו/או לפרסם דברים פוגענים ו/או שקרים ו/או לא אמינים ו/או שיש בהם בכדי לפגוע באתר ובשימושו.

 

  1. אחריות על התכנים המופיעים באתר

5.1 .  בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן,

מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה

מעודכן.

5.2 . מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה

ייעוץ רפואי, וטרינרי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס

על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים. המידע אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר.

5.3 . מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר

ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש

הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו

באתר. כל משתמש באתר עושה כן על אחריותו ועליו לבצע בעצמו את כל הבדיקות והברורים לגבי המוצר כנדרש והוא מוותר ומנוע מלעלות כל טענת הסתמכות.

 

כל התמונות ו/או השרטוטים ו/או מפרטים של המוצרים המוצגים באתר נתקבלו אצל בעלת האתר מהיצרן ואין היא אחראית בכל הקשור בהם. בכל מקרה של סתירה בין התאמה למפרט הטכני של מוצר לבין צילום המוצר ו/או תיאורו המלולי יגבר המפרט הטכני. יוער כי מק"ט המוצר אשר מופיע באתר, ככל ומופיע, אינו בהכרח מק"ט המוצר המופיע אצל היצרן.

5.4 .  בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים

באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים

באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו

באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה .

5.5 . כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל

אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין

כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

5.6 . בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

  1. שיפוי

6.1 .  המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן

רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או

התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות

עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

6.2 .  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו

כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעלת האתר.

  1. פרטיות ושמירת סודיות

7.1 .  בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על

התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף

אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את

העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת

האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב .

7.2 .  בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד ובכפוף לכל דין,, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי

תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות "עוגיות",(Cookies)

פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר . באתר רשאי להעביר כל מידע הנ"ל לצדדים שלישים ובלבד שהמיע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי. המשתמש אינו מחויב למסור פרטים כאמור אך בהעדר פרטים לא ניתן לבצע רישום לאתר. בעת הרישום יוכל המשתמש לבחור האם מסכים או אינו מסכים לקבלת פרסומות וחומר שיווקי וכיוצ"ב.

בעלת האתר שומרת את הזכות לשלוח מדי פעם משוב למילוי ע"י המשתמש בכדי לייעל את אופן מתן השרותים . מילוי המשוב אינו מחייב. בעלת האתר תהא רשאית לפרסם את תוצאות המשוב בכל מדיה ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגד פרסום זה.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל משתמש רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם לדעתו המידע אינו נכון או מלא. לצורך כך אנא שלח פנייה באמצעות מייל לכתובת: sherut@normande.co.il או בדואר לכתובת החברה ברחוב לזרוב 8 ראשון לציון.

7.3 . קבצי "עוגיות"  ,(Cookies)

הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את

שנשלחים אליו . cookies או שיתריע על cookies- הדפדפן שלו כך שיסרב לכל.

7.4 .  בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע

המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או

במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי

המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין

בעלת האתר .

7.5 .  בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים,

באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה

להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת

האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי

מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה

כלפי בעלת האתר .

  1. דיוור ישיר

8.1 .  בעלת האתר מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה

דיוור מעת לעת.

8.2 .  בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך

או ווטסאפ, (לפנות אליך בכתב או בע"פ), SMS דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים

לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.

8.3 . אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך

בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך

להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון

ההסרה המצוין בכל הודעה .

8.4 .  האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלת האתר לא תהא

אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-

עדכון פרטים ע"י המשתמש.

8.5 .  במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר

הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה

והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלת האתר מהווה הסכמה גם מצד

המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר .

  1. קניין רוחני

9.1 .  בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים

הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או

הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה

האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר .

9.2 .  התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי

בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.

9.3 .  אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות

ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או

בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה

מראש ובכתב של בעלת האתר .

10 .  המחאת זכויות

10.1 . בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או

מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה

בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול

בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

10.2 .  למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא

הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

11 . דין ושיפוט

ידוע למשתמש ומוסכם בזאת כי בעלת האתר לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף ככל שיגרמו כתוצאה מהאתר ו/או האמור בו ו/או השימוש בו ו/או בכל הקשור אליו.

11.1 . הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת

נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

11.2 .  כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור

בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

12 .  שירות לקוחות

12.1 .  ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר . וכמפורט מטה:

כתובת אימייל: sherut@normande.co.il

טלפון: 037212000

בימים: א-ה בין השעות: 09:00-18:00

משלוח דואר לכתובת לזרוב 8 ראשון לציון

כל הודעה שתשלח מהאתר לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש תחשב כהודעה בכתב שנתקבלה אצל המשתמש תוך 24 שעות ממועד משלוח האמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מדרכים אחרות למשלוח הודעות למשתמש.

 

בעלת האתר אינה אחראית לקישורים המובילים לאתר ו/או המצוים באתר ו/או המופנים מהאתר לאתרים אחרים. בעלת האתר אינה אחראית לכל אתר אחר ו/או קישור ו/או פרסום אחר ברשת האינטרנט שלא נעשה ישירות ע"י האתר.

 

האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי דין.

הנגשת האתר נעשתה באמצעות …..

 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים.

12.2 . אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו

ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

סל הקניות 0