תקנון הגרלת מוצר בסקר

1.  פעילות שיווק וקידום של מוצר נורמנדה באמצעות הגרלה נושאת פרסים – הפרס (המוצר: או מסחטת מיצים MY712MAX  או סיזר שף גריל AC02C6 או  אייר פראייר 4.5 ליטר ND8037.

2.  תקופת הפעילות הינה: 27/12/2022 ועד לתאריך 04/01/2023 בשעה 12:00 הפעילות מתבצעת ע"י סקר המוצרים הנמכרים ביותר לשנת 2022 בתגובה לפוסט בדף הפייסבוק של נורמנדה.

3.  לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של נורמנדה ובדיוור לנרשמים.

4.  השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של משתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. על משתתפי הפעילות להגיב בפוסט ייעודי. בין המשתתפים בפעילות תהיה הגרלה הנושאת פרס שהוגדר לעיל. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות ו\או ימלא אותם באופן חלקי, ו\או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לפנות אליו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות

 5. הפרס – הפרס (המוצר) : או מסחטת מיצים MY712MAX  או סיזר שף גריל AC02C6 או  אייר פראייר 4.5 ליטר ND8037.

6.  אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס. על מנת לקבל את הפרס, עורכי ההגרלה יודיעו למשתתף על זכיתו בסיום המועד האחרון להגרלה. על המשתתף שזכה תהיה את האחריות ליצור קשר עם מפעילי ההגרלה ולתאם את איסוף המוצר. אם הזוכה בהגרלה לא יצור קשר עד לתאריך 31/01/2023 הוא לא יהיה זכאי יותר לממש את הפרס. הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה – 31/01/2023 ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרסים. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרסים ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפים בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.

 7. מבין הנרשמים להגרלה, יוגרל שם המשתתף אקראי כפי שנרשם ברישום הראשוני והוא יבחר להיות הזוכה. ההגרלה תתבצע בנוכחות עובדי החברה באופן אקראי וללא התייחסות לשמות המגיבים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בתאריך 05/01/2023 בדף הפייסבוק ו\או דיוור ישיר של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעה. עורכת הפעילות תקבע מועד לאיסוף עצמי של הפרס בבית העסק ברח' לזרוב 8, ראשון לציון, או במשלוח עם שליח עד הבית בעלות של

 49 ש"ח על שליחת המוצר.

 8. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרטי הרשמתו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

9.  ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

10. ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ומעלה ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות.

11. עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לדף הפייסבוק של נורמנדה, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל דורש. עם מילוי פרטיו האישיים להשתתפות בהגרלה, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו/ה ויחייבו לכל דבר ועניין. עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

עורכת הפעילות: קלינטון סחר בינלאומי 2000 בע"מ

מסחטת מיצים MY712MAX

מסחטת פירות קשים מקצועית מבית Normande דגם MY712MAX
בהספק עוצתי של 800 וואט
מנגנון סחיטה מפלדת אל חלד
T-CLASS עמידה בתקן הישראלי המחמיר
חלקים נתיקים לניקיון קל ונוח
פתח הכנסת הפירות גדול במיוחד
מסחטה מקצועית למיץ טרי טעים ובריא
מפסק הפעלה עם 2 מהירויות
מיכל צדדי לסילוק הפסולת 1.8 ליטר
אידיאלי לסחיטת גזר , קיווי , תפוח , אגס ,תפוז , קלמנטינה ועוד
פתח דחיסה רחב 85 מ“מ המאפשר להכניס לתוכו פירות שלמים
התקן נגד טפטוף אשר שומר על משטח עבודה נקי
רגליות גומי המונעות החלקה
המיץ הנוצר זורם דרך פיה ישר לתוך הכוס
להבים חדים מנירוסטה
מלחצי ביטחון הניתנות לסגירה בלחיצת כפתור
פילטר בגודל 15.5 ס“מ המאפשר סחיטה
של 50% יותר מיץ ממסחטת מיץ רגילה
מתאים לפירות קשים ורכים
יציאת המשקה רציפה ואחידה

סיזר שף גריל AC02C6

גריל שף קיסר חשמלי מבית Normande דגם AC02C6 :
המולטי גריל שמשנה את כללי המטבח שהכרתם עד היום.
7 פעולות בישול במוצר אחד – צליה, אפייה, טיגון אוויר, ייבוש, טיגון, בשר, גריל אוויר.אפשרות הבישול בגריל אוויר
מגיע ב-4 עוצמות טמפרטורה:
נמוך – 200 מעלות, מתאים מזון כמו נקניקיות.
בינוני – 230 מעלות, לחזה עוף, כנפיים, עוף קפוא/טרי.
גבוה – 260 מעלות, מתאים לפיצה, דגים והמבורגר.
מקסימלי – 265 מעלות, מתאים לבשר, סטייק, כבש.
בישול ב80% פחות שמן
רשת עשויה נירוסטה איכותית מספר 304
טיימר עד 24 שעות
נפח הסיר – 6 ליטר
רוחב 42 ס"מ כולל ידיות
עומק 38 ס"מ
גובה 29 ס"מ מצב סגור
גובה 60 ס"מ מצב פתוח
גודל המשטח גריל
אורך 29 ס"מ
רוחב 22 ס"מ
גודל רשת סל צלייה
נפח הרשת – 3.5 ליטר
אורך 27 ס"מ
רוחב 20 ס"מ
עומק 6 ס"מ
גודל סיר פנימי
אורך 30 ס"מ
רוחב 22 ס"מ
עומק 11 ס"מ
1600 וואט

אייר פראייר 4.5 ליטר ND8037.

סיר טיגון בריאותי ללא שמן 4.5 ליטר מבית Normande דגם HB-8037

עד 80% פחות שומן

מאפשר הכנת מזונות בריאים ותוצאות מהירות

הספק גבוה של 1500 וואט

קיבולת 4.5 ליטר

מיועד לטיגון, חימום, צלייה והשחמת מגוון סוגי מאכלים.

המפזרת את החום באופן אחיד ומהיר Air Fryer מערכת אוויר

פונקציית הגנה מפני חימום יתר

LFGB למניעת הדבקות עם NON-STICK קערת בציפוי

בורר טמפרטורה 90-200 מעלות

טיימר עד 30 דקות המאפשר כיבוי אוטומטי בסיום הפעולה

דפנות וידית אחיזה מבודדות חום וקרות למגע גם בזמן ההפעלה

חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים

עיצוב קומפקטי – אינו תופס מקום רב

בישול עם מעט שמן וללא שמן בכלל ( תלוי בסוג המזון )

סל הקניות 0